Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

Van toepassing op:

OrthoTWIN - Orthodontic Products & Supplies

Metaalstraat 18B

7483 PD  Haaksbergen

  

Artikel 1 - Algemene voorwaarden
 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten gesloten met OrthoTWIN. 

1.2 De wederpartij van OrthoTWIN wordt aangeduid als opdrachtgever. 

1.3 OrthoTWIN is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

1.4 Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeen gekomen.

1.5 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 
Artikel 2 - Aanbod, totstandkoming en duur overeenkomst

2.1 Aanbiedingen en/of offertes gedaan door OrthoTWIN zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2 Verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk, enz. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

2.3 Overeenkomsten zijn geldig op het moment dat OrthotWIN de door haar aan opdrachtgever toegezonden overeenkomst volledig ondertekend retour heeft ontvangen of dat een bestelling is geplaatst. 

2.4 Wijzigingen in overeenkomsten gelden alleen indien en voor zover schriftelijk door OrthoTWIN bevestigd.


Artikel 3 - Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en kosten derden (waaronder transportkosten), worden op factuurbasis, tenzij anders overeengekomen, in rekening gebracht.

3.2 Alle prijzen zijn bij levering binnen Nederland inclusief verpakkings- en verzendkosten, tenzij anders overeengekomen. 

3.3 Bij deellevering is OrthoTWIN gerechtigd de extra kosten hiervoor bij opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4 OrthoTWIN is te allen tijde gerechtigd de prijzen te wijzigen.


Artikel 4 - Betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. 

4.2 Als tijdstip van betaling geldt het moment waarop het verschuldigde bedrag op de aangewezen bankrekening is bijgeschreven.

4.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zullen alle vorderingen welke OrthoTWIN nog op opdrachtgever mocht hebben, direct opeisbaar zijn.

4.4 Betaling door opdrachtgever vindt plaats zonder enig mogelijk beroep op korting, verrekening en/of opschorting, tenzij anders overeengekomen.

4.5 In geval van wanbetaling strekken alsdan gedane betalingen allereerst in mindering op kosten, vervolgens op rente en tot slot in mindering op de uitstaande facturen. 

4.6 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. OrthoTWIN heeft vanaf de vervaldatum recht op een rente van 1% per maand, maar is gelijk aan de “Wettelijke rente voor handelstransacties” als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
 
Artikel 5 - Kosten en verzuim

5.1 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan OrthoTWIN alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 160,-. De kosten bedragen 15% over het totale bedrag van de hoofdsom en de rente.

5.2 Als de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan uit de berekening volgt, zijn deze kosten verschuldigd.

5.3 Als OrthoTWIN een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die OrthoTWIN in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.


Artikel 6 - Recht van reclame

6.1 Klachten over de door OrthoTWIN geleverde diensten en/of producten dienen door opdrachtgever binnen 14 dagen na verzenddatum factuur schriftelijk aan OrthoTWIN kenbaar te worden gemaakt.

6.2 Reclames schorten de betalingsverplichting niet op.

6.3 Als garantie termijn geldt de termijn zoals die gegeven wordt door de fabrikant of leverancier van het betreffende product.
 
Artikel 7 - Retentierecht

7.1 Op alle producten welke zich van of namens opdrachtgever onder OrthoTWIN bevinden, ongeacht de oorzaak of de reden daarvan, heeft OrthoTWIN een retentierecht zolang opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens OrthoTWIN heeft voldaan.
 
Artikel 8 - Levering

8.1 Levering door OrthoTWIN of door haar ingeschakelde derden, geschiedt in Nederland op het afleveradres van opdrachtgever, waarbij OrthoTWIN zich het recht voorbehoudt de wijze van transport en verpakking te bepalen, tenzij anders overeengekomen.

8.2 OrthoTWIN is slechts gehouden een transportverzekering af te sluiten indien OrthoTWIN zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

8.3 Eventueel gegeven leveringstermijnen zijn indicatief en vormen bij overschrijding voor opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, noch het recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel nakoming of afname te weigeren.
 
Artikel 9 - Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud

9.1 Het risico van de door OrthoTWIN te leveren producten zal van OrthoTWIN op opdrachtgever overgaan bij levering.

9.2 Alle door of namens OrthoTWIN geleverde producten blijven eigendom van OrthoTWIN tot het moment van volledige betaling van al hetgeen opdrachtgever, uit welken hoofde dan ook, aan OrthoTWIN verschuldigd is, hieronder tevens begrepen hetgeen opdrachtgever verschuldigd is geworden na totstandkoming van de overeenkomst, met inbegrip van verschuldigde rente en kosten.

9.3 Het door of namens OrthoTWIN geleverde kan in geval van niet tijdige betaling zonder rechterlijke machtiging door OrthoTWIN worden teruggehaald, onverminderd het recht van OrthoTWIN om schadevergoeding te vorderen.

9.4 Gedurende de periode waarin het eigendomsvoorbehoud van kracht is, mag opdrachtgever de betreffende producten niet bezwaren of hierop een beperkt recht vestigen.

Artikel 10 - Verplichtingen Opdrachtgever

10.1 Opdrachtgever dient alle informatie die OrthoTWIN naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van haar verplichtingen uit de overeenkomst, tijdig aan OrthoTWIN ter beschikking te stellen. Bovendien dient opdrachtgever OrthoTWIN terstond te informeren aangaande overige feiten en omstandigheden die in verband met de overeenkomst van belang kunnen zijn.

10.2 Indien het betalingsgedrag of de financiële positie van opdrachtgever naar oordeel van OrthoTWIN daartoe aanleiding geven is opdrachtgever op eerste verzoek van OrthoTWIN gehouden onverwijld (aanvullende) zekerheid te stellen in een door OrthoTWIN te bepalen vorm.

10.3 Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. OrthoTWIN heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op opdrachtgever te verhalen.

10.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het juiste gebruik, toepassing en onderhoud van de door haar bij OrthoTWIN afgenomen producten en/of diensten. In geval opdrachtgever producten van OrthoTWIN op proef heeft, dient opdrachtgever zich als een goed houder te gedragen.

10.5 Opdrachtgever onthoudt zich van rechtstreeks contact met toeleveranciers van OrthoTWIN en/of andere derden die OrthoTWIN bij het uitvoeren van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
Opdrachtgever is gehouden de door OrthoTWIN, of door OrthoTWIN ingeschakelde derden, geleverde producten direct te controleren op juistheid, bij gebreke waarvan haar recht van reclame, als omschreven in artikel 6 van deze algemene voorwaarden, komt te vervallen.

10.6 Indien opdrachtgever niet voldoet aan een van de hierboven beschreven verplichtingen, heeft OrthoTWIN het recht haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst nog niet aan te vangen, dan wel op te schorten, tot het moment dat opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Bovendien zal OrthoTWIN gerechtigd zijn de extra kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.

 
 Artikel 11 - Rechten van intellectuele eigendom

11.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt OrthoTWIN de auteursrechten en alle rechten van de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, (proef)modellen, literatuur,  enz.

11.2 De hiervoor genoemde gegevens blijven eigendom van OrthoTWIN . Opdrachtgever is aan OrthoTWIN per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

11.3 Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld hiervoor op eerste verzoek binnen de door OrthoTWIN gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever een boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
 
Artikel 12 - Garantie

12.1 Tussen OrthoTWIN en opdrachtgever geldt fabrieksgarantie, maar slechts voor zover OrthoTWIN deze van haar eigen leveranciers krijgt.
Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud dan wel installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.

12.2 Als opdrachtgever zich op de fabrieksgarantie wil beroepen, dient hij de zaak franco aan OrthoTWIN terug te zenden.
Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van OrthoTWIN heeft voldaan.
 
Artikel 13 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1 Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is aansprakelijkheid van  OrthoTWIN  voor directe schade in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van OrthoTWIN wordt gedekt en uitgekeerd.

13.2 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens verzekering als genoemd in het vorige lid plaatsvindt, is aansprakelijkheid voor OrthoTWIN beperkt tot de door haar in rekening gebrachte factuur, met een maximum van EUR 5.000,-.

13.3 Indien OrthoTWIN aansprakelijk gehouden mocht worden voor directe schade is opdrachtgever gehouden de mogelijkerwijs geleden schade, respectievelijk de schadeveroorzakende oorzaak, zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij OrthoTWIN te melden en haar voldoende in de gelegenheid te stellen de schade die opdrachtgever mogelijkerwijs zou lijden en tot vergoeding waarvan OrthoTWIN mogelijkerwijs verplicht zou zijn, ongedaan te maken dan wel deze te beperken.

13.4 OrthoTWIN is niet aansprakelijk voor onjuist(e) toepassing en/of onderhoud door opdrachtgever van de geleverde producten en/of diensten.

13.5 OrthoTWIN is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit een handelen of nalaten daarvan in strijd met artikel 10 lid 5 van deze algemene voorwaarden.

13.6 OrthoTWIN is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.7 In geval OrthoTWIN voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van derden, aanvaardt zij nimmer meer aansprakelijkheid dan zij zelf geldend kan maken tegen de door haar ingeschakelde derde. OrthoTWIN gaat niet eerder over tot uitkering aan opdrachtgever dan nadat zij de vergoeding van de schade van de door haar ingeschakelde derde heeft ontvangen. OrthoTWIN  is door opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.

13.8 OrthoTWIN is geen producent zodat zij elke vorm van productaansprakelijkheid - voor zover door de wet toegestaan - uitsluit.

13.9 Opdrachtgever vrijwaart OrthoTWIN tegen alle aanspraken van derden, die direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

 
 Artikel 14 - Overmacht

14.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst van OrthoTWIN redelijkerwijs niet kan worden verwacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
- oorlog, oproer, molest;
- diefstal bij vervoer goederen, brand, watersnood, waterschade, energie uitval, computeruitval, bedrijfsbezetting, werkstaking; bij OrthoTWIN en/of bij door OrthoTWIN ingeschakelde derden;
- surseance van betaling, faillissement.

14.2 In geval van overmacht is OrthoTWIN gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten dan wel geheel of partieel te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

14.3 Opdrachtgever is verplicht OrthoTWIN te betalen voor de door OrthoTWIN nagekomen verplichtingen uit de overeenkomst tot aan het moment waarop overmacht is ingetreden.

 
 Artikel 15 - Opschorting / beëindiging

15.1 OrthoTWIN kan met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen haar verplichtingen uit de overeenkomst met opdrachtgever opschorten, dan wel de overeenkomst per direct ontbinden, indien:
- opdrachtgever of de door OrthoTWIN ingeschakelde derden in staat van faillissement geraakt of    surseance van betaling wordt verleend;
- opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens OrthoTWIN;
- opdrachtgever gevraagd is zekerheid te stellen met betrekking tot haar betalingsverplichtingen maar nalaat dit te doen.

15.2 Opdrachtgever is gehouden alle schade als gevolg van de ontbinding van de overeenkomst die aan haar te wijten is, aan OrthoTWIN te vergoeden.

15.3 Indien de overeenkomst door opdrachtgever wordt opgezegd, heeft OrthoTWIN recht op compensatie van daardoor ontstane en aannemelijk te maken verlies, alsmede van de kosten als door OrthoTWIN of door OrthoTWIN ingeschakelde derden tot dan toe gemaakt bij uitvoering van haar verplichtingen zoals deze voortvloeien uit de overeenkomst.
 
Artikel 16 - Toepasselijk Recht

16.1 Alle rechtsverhoudingen van OrthoTWIN en verbintenissen tussen OrthoTWIN en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

16.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

16.3 Alle rechtsvorderingen worden aanhangig gemaakt voor de Nederlandse burgerlijke rechter die beoegd is in de vestigingsplaats van OrthoTWIN, onverminderd de bevoegdheid van OrthoTWIN zich te wenden tot de wettelijk aangewezen relatief bevoegde rechter.